ขั้นที่ 1. จัดกลุ่มกลุ่มละ 5 – 8 คน และมอบหมายสมาชิกในกลุ่มทำหน้าที่ ประธาน เลขานุการ และสมาชิกทั่วไป

ขั้นที่ 2. ศึกษาปัญหาที่ต้องการระดมพลังสมอง เช่น ปัญหาคืออะไร สาเหตุของปัญหา และวิธีแก้ปัญหา เป็นต้น ซึ่งสมาชิกทุกคนต้องเข้าใจถูกต้องเหมือน ๆ กัน

ขั้นที่ 3. ระดมพลังสมองจากสมาชิก โดยเริ่มจาก

1) ประธานจะต้องอธิบายให้สมาชิกทราบถึงกติกา หรือข้อปฏิบัติในการระดมพลังสมอง และแจ้งวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายให้เข้าใจตรงกัน รวมทั้งกำหนดเวลาในการระดมพลังสมองด้วย

2) กำหนดแนวทางในการระดมพลังสมองซึ่งอาจใช้วิธีต่อไปนี้

   • แล้วแต่ใครจะเสนอ
   • ถามทีละคน
   • ใช้วิธีวนรอบจนกว่าจะหมดความคิด
   • เขียนใส่กระดาษแล้วส่งมารวมกัน

3) เลขานุการจะต้องจดข้อเสนอของสมาชิกแต่ละคนในกรณีที่ใช้การพูด ไม่ต้องสนใจความหมายหรือการผิดถูกของข้อเสนอเหล่านั้น อาจจะจดในกระดานหรือกระดาษที่สมาชิกทุกคนมองเห็นได้ชัดเจน

4) ประธานต้องยับยั้งไม่ให้เกิดการโต้แย้งขึ้น ถ้ามีสมาชิกบางคนละเมิดกติกา เช่นวิจารณ์ความคิดเห็นของผู้อื่น

5) เมื่อได้ปริมาณความคิดมากพอ หรือหมดเวลา หรือไม่มีผู้เสนอความคิดต่อไป ประธานจะต้องแจ้งให้สมาชิกหยุดการระดมพลังสมองไว้ และแจ้งให้ทราบถึงขั้นตอนต่อไป

ขั้นที่ 4. การวิเคราะห์และขยายความในกรณีที่มีผู้เสนอความคิดแล้วสมาชิกคนอื่นเข้าใจไม่ชัด

ขั้นที่ 5. ร่วมกันเขียนความคิดใหม่ให้รวบรัด และแยกความคิดพวกเดียวกันไว้ด้วยกัน

ขั้นที่ 6. ทบทวนดูความเป็นไปได้ และเรียงลำดับความสำคัญโดยอาศัยหลักเกณฑ์ดังนี้

    • เป็นข้อคิดที่สามารถนำไปปฏิบัติได้แค่ไหน
    • เป็นข้อคิดที่มีคุณค่ากับที่จะนำไปปฏิบัติแค่ไหน
    • มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ตามสภาพความเป็นจริงแค่ไหน

ขั้นที่ 7. อธิบายเพิ่มเติมถ้าต้องการรายละเอียดเกี่ยวกับแนวทางในการนำไปปฏิบัติหรือจนกว่าจะเป็นที่พอใจ ของสมาชิกส่วนใหญ่

ขั้นที่ 8. ประธานสรุปข้อเสนอแนะหรือความคิดเห็นที่ได้รับความร่วมมือในการช่วยกันระดมพลังสมองจากสมาชิกทั้งหมด ว่าได้ข้อเสนออะไรบ้าง เรียงลำดับความสำคัญแล้วได้ผลอย่างไร การประชุมครั้งนี้ผลที่ได้ตรงตามวัตถุประสงค์หรือไม่ สุดท้ายประธานกล่าวขอบคุณสมาชิกและปิดประชุม

Advertisements

About kamonluk55maree

Love 2NE1

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s